Smaka Sverige

Åsenfår

Åsenfår. Foto: Jonas Eriksson

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Södra och mellersta SverigeBeskrivning

Lammen föds i allmänhet svarta eller viltfärgade, ofta med vita tecken och inslag av brunt. De flesta ljusnar allt eftersom. Därför varierar färgerna från svart och grått till vitt. Både baggar med mycket stora horn och kulliga baggar förekommer. Tackorna är kulliga men hornknappar och små horn kan förekomma. Svansen är kort och ibland kal. Åsenfåren är små, tackorna väger cirkaa 35-40 kg och baggarna runt 45-55 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter av får än vad det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Åsenfåren härstammar från tre gårdar i Åsen i Älvdalens socken. Dessa tre gårdar hade fäboddrift på samma plats under sommarhalvåret, varpå djuren beblandades sig med varandra. Utmärkande för vissa av fåren var att det förekom djur med mycket vackra horn.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 632 åsenfår registrerade i elitlamm.

Marknad

Ullen uppges vara mycket lättarbetad för kardning och tovning, åsenfåren hålls även som landskapsvårdare och för bevarandet av rasen.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018