Smaka Sverige

Klövsjöfår

Klövsjöfår. Foto: Ella Ingemansson

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela landetBeskrivning

Fåren kan vara vita, svarta med vita strumpor och/eller vit teckning i ansiktet. Även skäckfärgade, grå och bruna får förekommer. Både tacka och bagge är vanligtvis kulliga. Små hornknappar kan förekomma. Ullen kan variera mellan att vara glänsande till att vara mer av vadmalstyp. Ullen på Klövsjöfår kan växa ända ner till marken.

Klövsjöfåren är ganska stora för att vara allmogefår, tackorna väger runt 40-60 kg och baggarna väger cirkaa 60-70 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter av får än vad det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Klövsjöfåren härstammar från en grupp får som funnits hos en familj i Klövsjö i flera generationer. Dessa spreds sedan vidare till södra Sverige och efter en inventering av djuren 2003 ansågs Klövsjöfåren som en egen ras av allmogefår. Från och med 2010 finns alla kända Klövsjöfår med i genbanken.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 155 klövsjöfår registrerade i elitlamm.

Marknad

Ullen har använts för tillverkning av hantverk. Rasen lämpar sig väl för fäboddrift eftersom flockens bagge är omhändertagande om sin flock och vaktar den mot rovdjur och främmande människor. Det är också en ras som har lätt för att orientera sig

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018