Smaka Sverige

Rödkulla

Rödkulla. Foto: Urban Wigert/Jordbruksverket

Kategori

Nötkreatur

Geografisk utbredning

Flest återfinns i GötalandFilm - Kocken Oskar Pettersson möter lantrasen rödkulla

Beskrivning

Rödkullan är en hornlös kombinerad mjölk- och köttras. Färgen är röd i olika nyanser, oftast helröd, men vita tecken förekommer såsom vitt juver, stjärn, strumpor, vitt huvud (s.k. hjälmighet) samt brokiga djur. Sidighet är däremot inte rastypiskt och därför inte godkänt.

Kännetecknande för djuren är ett livligt temperament, ett gott lynne, god hållbarhet, starka ben och klövar, god fruktsamhet, lätta kalvningar, goda modersegenskaper och, så vitt man i dag känner till, frihet från ärftliga defekter.

Levandevikten på kor varierar mellan 350 – 600 kg och mjölkproduktionen ligger vid goda betingelser på cirka 5 500 kg per år och är bäst lämpad i produktion med hög grovfoderandel.

Rödkulletjurarnas goda tillväxtanlag gör dem väl lämpade för både extensiv och intensiv köttproduktion. Slaktvikter på 250-400 kg är möjliga.

Rödkulledjuren är mycket goda betesdjur. De visar stor köldhärdighet och kan med fördel vistas ute även under den kalla delen av året om miljöförhållandena i övrigt medger detta.

Historia

Rödkullan erkändes officiellt som ras år 1912. Under delar av 1930-talet fanns det omkring 30 000 rödkullor, utbredda i stora delar av Mellansverige och söderut till i höjd med södra delen av Bohuslän. Under 1950-talet hade dock antalet rödkullor minskat så kraftigt att man fick problem med tjurrekryteringen. Detta avhjälptes tillfälligt genom viss import av tjurar från den västfinska rödkullerasen.

I slutet av 1970-talet fanns enligt en inventering år 1977 endast 23 hondjur. Innan intresset för rasen började öka år 1979 fanns endast 18 hondjur kvar.

I avsikt att förstärka rasen importerades under år 1981 ett mindre antal hondjur av västfinsk rödkulla. Djuren försvann dock ganska snart ur aveln och fick därför ingen större inverkan på den inhemska rödkullan. År 1981 importerades ett antal hondjur och sperma efter tre tjurar av den västnorska rödkullerasen. Restaureringen fortsatte under år 1982 då två besättningar av Östnorsk rödkulla importerades. Antalet rödkullor i Sverige uppgick i slutet av år 2009 till cirka 1200 renrasiga vuxna hondjur och 400 tjurar samt sperma från ett sjuttiotal semintjurar i genbank.

Antalet besättningar uppskattas år 2014 till cirka 150 st. Antalet rödkullor i officiell härstamningskontroll var 2280.

Enligt uppgifter från den centrala djurdatabasen CDB fanns det 1874 hondjur och 652 handjur år 2013, en minskning med cirka 100 djur från året innan.

Geografisk utbredning

Rasen hade sin huvudsakliga utbredning i Mellansverige och norra Götaland. Numera återfinns flest rödkullor i Götaland.

Bevarande

Sveriges rödkulleförenings plan för avel med mjölk- och köttboskap av rasen svensk rödkulla ligger till grund för bevarandearbetet. Bevarandet görs av cirka 150 enskilda djurägare som håller rödkullor för mjölk- och köttproduktion.

Marknad

Ett antal djurägare slaktar, förädlar och marknadsför kött från renrasig rödkulla i egen regi, t.ex. i form av köttlådor.

Källor

Uppdaterad 27 januari 2015